Družinsko pravo

Družinsko pravo je veja prava, ki se dotika najbolj intimnih delov človekovega življenja in spremlja posameznika skozi vsa življenjska obdobja. Že s samim rojstvom vzpostavimo odnose z drugimi posamezniki in smo vanje vpeti vse do smrti. V Sloveniji pravice s področja družinskega prava ureja Družinski zakonik.

Pričakovan potek posameznikovega življenja je, da odraste, si najde življenjskega partnerja in ustvari družino. Žal življenje prinese različne izzive in včasih pride do konfliktov tudi na tem področju. Že pri samem oblikovanju partnerske zveze prihaja do razlik ob načinu oblikovanja le-te. Posameznik lahko sklene zakonsko zvezo ali se za to ne odloči in s partnerjem živi v zunajzakonski zvezi. V obeh primerih nastanejo pravne posledice. Tudi v primeru, ko zakonska zveza oziroma zunajzakonska skupnost preneha, je za ureditev odnosov treba upoštevati določila družinskega prava, ki nam daje odgovore na številna vprašanja, ki se ob tem pojavljajo, kot na primer, kaj je skupno premoženje, kakšne so pravne posledice razveze, kako se deli premoženje in več.

Še posebej je občutljivo področje otrokovih pravic. Otrok se lahko rodi dvema poročenima staršema ali staršema, ki živita v zunajzakonski skupnosti, lahko odrašča s staršem samohranilcem, je posvojen ali živi v rejništvu. Pomembno je, da vsa razmerja, ki se oblikujejo tekom otrokovega življenja do njegovih staršev oziroma partnerjev staršev, starih staršev ali razmerja, ki nastanejo zaradi pomanjkanja teh odnosov, zasledujejo otrokov zdrav razvoj in njegovo korist. V tem kontekstu se na podlagi družinskega prava rešujejo predvsem vprašanja, kot so skrb za mladoletnika, plačevanje preživnine, določanje obsega stikov z otroki in podobno. Otroci pa niso edini, ki potrebujejo varstvo, obstajajo tudi odrasle osebe, ki potrebujejo skrbnike oziroma posebno varstvo, na primer osebe z duševnimi motnjami ali telesnimi ovirami.

V Odvetniški pisarni Teržan se zavedamo, da gre pri omenjenih razmerjih za občutljiva in pomembna vprašanja za posameznikovo življenje. S tem v mislih k situaciji pristopimo sočutno in strokovno. Strankam nudimo strokovno pravno pomoč v fazi urejanja medsebojnih premoženjskopravnih in družinskih razmerij kot tudi v primeru sodnih sporov, in sicer:

  • svetovanje, priprava in sestava pogodb glede skupnega in ločenega premoženja partnerjev,
  • varovanje interesov in koristi otrok v postopkih razveze partnerske skupnosti in s tem povezanih vprašanj vzgoje in varstva, stikov in preživnine otrok,
  • sprožitev postopkov za preprečevanje nasilja v družini in pravočasno ukrepanje za zavarovanje dostojanstva in osebnosti prizadetih oseb,
  • zastopanje pred sodišči, centri za socialno delo in drugimi pristojnimi organi.